maandag juni 18 , 2018
Text Size
   

Algemene Voorwaarden

1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden belang bij de kredietovereenkomst zijn.

2. De kredietnemers handelen in de hoedanigheid van consument in de zin van de Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (hierna Consumentenkredietwet). De consumenten verbinden zich solidair en ondeelbaar jegens de kredietgever onverminderd de toepassing van artikel 34 tot 36 van de Consumentenkredietwet De kredietnemers zijn gehouden het krediet, alsmede de totale kosten van de lening terug te betalen overeenkomstig de financiering- en betalingsvoorwaarden in de overeenkomst. De kredietnemers zijn gehouden het krediet op te nemen. Indien een van de kredietnemers deel uitmaakt van de doelgroep, zal het krediet niet rechtstreeks aan de kredietnemers overgemaakt worden door de lokale entiteit en zullen de facturen van de aanneming rechtstreeks worden betaald aan de uitvoerders van de werken op voorlegging van de facturen. Dit alles op voorwaarde dat de facturen overeenstemmen met de bij de kredietaanvraag meegedeelde bestekken. Deze regeling is onderdeel van de energiediensten aangeboden door ESCO.

3. De kredietnemers geven elkaar onherroepelijk volmacht om, alleen optredend, in naam van alle kredietnemers onverschillig welke kennisgeving met betrekking tot het krediet te doen of in ontvangst te nemen. De kredietnemers verbinden zich er toe de kredietgever zonder uitstel op de hoogte te brengen van betekenisvolle wijzigingen die zouden optreden in hun vermogenstoestand en/of terugbetalingcapaciteit, en in het algemeen, van de wijziging van de aan de kredietgever verstrekte inlichtingen.

4. De kredietnemers zullen alles in het werk stellen om hun kredietwaardigheid te handhaven. Indien de kredietgever waarborgen heeft bedongen, mag van het krediet geen gebruik gemaakt worden zolang alle borgen niet op afdoende wijze tot stand zijn gekomen en behouden blijven. Een eventueel door de kredietgever toegestane afwijking van deze regel mag niet tegen hem worden uitgelegd en doet geen afbreuk aan de verplichting van de kredietnemers tot het onverwijld (doen) (her)stellen van de bedongen waarborgen. De kredietnemers verbinden zich er toe, om het krediet geheel aan te wenden voor het doel dat zij bij de kredietaanvraag hebben opgegeven, bij gebreke waaraan de overeenkomst kan worden ontbonden voor de bevoegde rechtbank. In dergelijk geval dienen de bedragen vermeld in artikel 8.1. van de algemene voorwaarden betaald te worden aan de kredietgever door de kredietnemer.

5. Het bedrag van de kredietovereenkomst bedraagt maximum 10.000,- EUR. De intrestvoet is een vaste intrestvoet a rato van [2%]. De afbetalingstermijn bedraagt maximum 5 jaar.

6. De kredietnemers kunnen op ieder ogenblik een vervroegde terugbetaling doen van het verschuldigde kapitaalsaldo. De kredietnemer brengt de kredietgever tenminste tien dagen voor de terugbetaling per aangetekend schrijven op de hoogte van het voornemen. Voor de periode tussen de laatste betaalde vervaldag en de vervroegde terugbetaling blijft de kredietnemer de contractuele intresten op het saldo in het kapitaal verschuldigd.

De gedane terugbetaling zal aangewend worden op de vervallen bedragen en het saldo zal aangewend worden op het op de dag van betaling verschuldigde saldo. De kredietnemer heeft de keuze tussen het behoud van de initiële duurtijd met een vermindering van de vervaldagbedragen, of een vermindering van de initiële duurtijd met behoud van de vervaldagbedragen. Behoudens tegenbericht, wordt de kredietnemer geacht gekozen te hebben voor de laatste oplossing. De kredietgever zal de kredietnemer een nieuwe aflossingstabel bezorgen met de nog te lopen duurtijd.

7. Onverminderd de toepassing van artikel 25 tot en met 27 van de Consumentenkredietwet, behoudt de kredietgever zich het recht voor zijn rechten uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of een derde geheel of gedeeltelijk in de plaats te stellen van genoemde rechten.

8.1. Wanneer de kredietnemer ten minste twee afbetalingen geheel of gedeeltelijk achterstaat of 20% van de totale terug te betalen som niet tijdig heeft terugbetaald, en deze na één maand na het ter post afgeven van een aangetekende aanmaning diens verplichtingen nog niet nakwam, is de kredietgever van rechtswege gerechtigd de onmiddellijke betaling te eisen van:

- het verschuldigd blijvend saldo in kapitaal. In het kader van dit krediet is dat de som die door de kredietnemer nog moet worden gestort om het kapitaal terug te betalen;

- de vervallen en onbetaald gebleven totale kosten,

- nalatigheidsintrest berekend op het verschuldigd blijvend saldo in kapitaal tegen de nalatigheidsintrestvoet vermeld onder de rubriek Financieringsvoorwaarden in de kredietovereenkomst;

- een schadevergoeding, eveneens berekend op het verschuldigd blijvend saldo in kapitaal, doch beperkt tot de volgende maximumbedragen:

- 10% van de schijf van het verschuldigd blijvend saldo in kapitaal tot 7.500 EUR;

- 5% van de schijf van het verschuldigd blijvend saldo in kapitaal onder 7.500 EUR;

Elke betaling, ongeacht de herkomst, gedaan vanaf de ontbinding van de kredietovereenkomst wordt in volgorde toegerekend op het verschuldigd blijvend saldo in kapitaal, de vervallen en onbetaald gebleven totale kosten, de nalatigheidintresten, de onbetaald gebleven aanmaning- en portkosten zoals bepaald in 8.2, de schadevergoeding en de gerechtskosten voor zover conform de wet en de rechter dit bepaalt.

8.2. Bij een eenvoudige betalingsachterstand zonder dat dit de ontbinding van de kredietovereenkomst met zich mee brengt, is de in gebreke blijvende kredietnemer van rechtswege de volgende bedragen aan de kredietgever verschuldigd:

- het vervallen en niet-betaalde kapitaal;

- het bedrag van de vervallen en niet-betaalde totale kosten;

- nalatigheidsintresten berekend op het vervallen en niet-betaalde kapitaal tegen de nalatigheidintrestvoet vermeld onder de rubriek Financieringsvoorwaarden in de kredietovereenkomst;

- voor het versturen van aanmaningsbrieven (al dan niet aangetekend) a rato van één verzending per maand, 7,50 EUR per afzonderlijk aangeschreven partij vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portkosten per afzonderlijk aangeschreven partij.

Bij eenvoudige betalingsachterstand blijven de gemeenrechtelijke regels inzake de toerekening van betaling van toepassing.

8.3. Alle kosten (inclusief de gerechtskosten opgelegd door de bevoegde rechter) die het gevolg zijn van of veroorzaakt zijn door de wanprestatie van de kredietnemer moeten aan de kredietgever worden vergoed binnen de perken van de wetgeving.

8.4. Wanneer de kredietnemer deel uitmaakt van de doelgroep, is een van 8.1., 8.2. en 8.3 afwijkende regeling van toepassing. Wanneer deze kredietnemer ten minste twee afbetalingen geheel of gedeeltelijk achterstaat of 20% van de totale door de kredietnemer terug te betalen som niet tijdig heeft terugbetaald, zal de kredietgever de kredietnemer via aangetekend schrijven aanmanen budgetbegeleiding of -beheer vanwege het O.C.M.W. van de gemeente waar de kredietnemer zijn woonplaats heeft, of vanwege een erkende schuldbemiddelingsdienst, te aanvaarden. Deze regeling is onderdeel van de energiediensten aangeboden door ESCO. Indien de kredietnemer weigert dergelijke begeleiding of beheer te aanvaarden, vervalt het hem door ESCO toegekende voordeel en vinden de punten 8.1., 8.2. en 8.3. opnieuw integraal toepassing.

9. De kredietnemers hebben conform artikel 18 van de Consumentenkredietwet recht om van de kredietovereenkomst af te zien binnen een termijn van veertien dagen te rekenen vanaf de eerste werkdag volgend op de ondertekening van de overeenkomst. De kredietnemers hebben eveneens recht af te zien van de kredietovereenkomst binnen een termijn van veertien dagen te rekenen vanaf de eerste werkdag volgend op de ondertekening van de overeenkomst wanneer de overeenkomst werd gesloten in aanwezigheid van beide partijen buiten de zetel van de lokale entiteit.

. . Wanneer de kredietnemer afziet van de overeenkomst, brengt deze de kredietgever per aangetekend schrijven op de hoogte. De kredietnemer, die van de overeenkomst afziet, is verplicht om het kredietbedrag dat geheel of gedeeltelijk werd opgenomen, aan de kredietgever terug te bezorgen samen met een rente berekend voor de periode gedurende dewelke over het bedrag werd beschikt en tegen een rentevoet gelijk aan het jaarlijks kostenpercentage van de kredietovereenkomst. Geen enkele andere vergoeding in de zin van artikel 18 van de Consumentenkredietwet mag voor het afzien van de kredietovereenkomst van de kredietnemer geëist worden.

De ontbinding van de kredietovereenkomst brengt van rechtswege de ontbinding van de aangehechte overeenkomsten met zich mee.

10. Boven het overeengekomen jaarlijks kostenpercentage mogen geen andere kosten of vergoedingen van de consument worden geëist dan die welke uitdrukkelijk zijn overeengekomen

11. Indien de kredietovereenkomst een beding van eigendomsvoorbehoud bevat, moet de tekst van artikel 491 van het strafwetboek erin voorkomen. Indien deze tekst niet in de overeenkomst werd opgenomen, wordt het beding voor niet geschreven gehouden.

12. De consument mag geen wisselbrieven of orderbriefjes ondertekenen om de betaling te beloven of te waarborgen van zijn verbintenissen op grond van de kredietovereenkomst. Evenmin mag hij cheques uitschrijven ter waarborg van zijn verbintenissen op grond van de kredietovereenkomst.

13. Tot zekerheid van de uitvoering van hun verbintenissen stemmen de kredietnemers vanaf heden toe in het afstaan aan de kredietgever van alle bedragen of commissielonen die hen te gelijk welke titel zouden kunnen verschuldigd zijn, en namelijk de opbrengsten van het verzilveren van roerende of onroerende goederen, vergoedingen van de Maatschappelijke Zekerheid, vergoedingen tengevolge van eender welk ongeval, huur- en pachtgelden, bankdeposito’s, spaarkas of P.C.R., zonder dat voorgaande opsomming beperkend is . De afstand van het overdraagbaar deel der lonen, zoals voorzien in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook van alle andere geldelijke voordelen voorzien in artikel 1410 § 1 van het Gerechtelijk Wetboek wordt, overeenkomstig de Consumentenkredietwet bij afzonderlijke akte voorzien.

Indien de kredietnemer behoort tot de doelgroep, zal geen loonsafstand plaats vinden. Doch, de kredietnemer stemt in met de aanvaarding van budgetbegeleiding of -beheer vanwege het O.C.M.W. van de gemeente alwaar de kredietnemer zijn woonplaats heeft, of vanwege een erkende schuldbemiddelingsdienst, indien zich een probleem van terugbetaling stelt zoals vermeld onder punt 8.4.

Bijkomende borgstellingen voor de terugbetaling van het ontleende krediet, maken een afzonderlijke akte uit, dewelke tevens opgenomen is in de bijlagen van de overeenkomst.

14. Indien meerdere zekerheden, persoonlijke of zakelijke, het krediet waarborgen, dan vullen zij elkaar aan, zo mogelijk tot gehele aanzuivering van de schuldvordering van de kredietgever.

15.1. De kredietnemer heeft voor het onderzoek van de kredietaanvraag de volgende bestanden geraadpleegd:

- het gegevensbestand van de kredietgever: (vzw BEA – Molenstraat 30 – 9300 Aalst)

- de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (C.K.P. - De Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel).

De kredietnemers hebben steeds het recht van toegang tot, en verbetering van, de gegevens die op hun betrekking hebben. Hiertoe dient een aangetekend schrijven gericht te worden tot de houder van het bestand, vergezeld van een kopie van de voor- en keerzijde van de identiteitskaart.

15.2. In het licht van de Privacywet van 8 december 1992, zoals gewijzigd bij de wet van 12 december 1998, geven de consumenten toestemming aan de kredietgever om de verzamelde persoonsgegevens en de gegevens in verband met het krediet in één of meer verwerkingen op te slaan en te verwerken, en om aldus opgeslagen gegevens te gebruiken voor alle wettige doeleinden, met inbegrip van marketingdoeleinden. De persoonsgegevens kunnen niet worden doorgegeven aan derden om te worden gebruikt voor andere doeleinden dan de kredietverstrekking.

Zij beschikken over het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor directe marketing. Dit recht van verzet kan worden uitgeoefend op het kantoor van de kredietgever en in de kredietaanvraag. Aanvullende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hallepoort 5-8, 1060 Brussel, waar de lokale entiteit gekend is onder het houderidentificatienummer [NUMMER].

16. Deze overeenkomst maakt het voorwerp uit van registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren overeenkomstig artikel 3 §1, 1° en 2° van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. De registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren heeft als doel de kredietgevers inlichtingen te verstrekken betreffende de reeds lopende kredieten en eventuele achterstallige betalingen van de kredietnemers. De inlichtingen opgevraagd bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren kan niet gebruikt worden voor commerciële prospectiedoeleinden. De kredietnemers hebben kosteloos recht op toegang, rechtzetting en verwijdering van de geregistreerde gegevens. Zij oefenen dit recht uit op de wijze zoals omschreven in artikel 7 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en in artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

Behoudens in geval van vervroegde verwijdering van de geregistreerde gegevens om voormelde reden(en), gelden volgende bewaartermijnen:

- drie maanden en acht werkdagen na de datum van het einde van de kredietovereenkomst;

- in voorkomend geval, tot de datum waarop de Centrale voor Kredieten aan Particulieren  wordt meegedeeld dat het krediet is terugbetaald na vervroegde beëindiging ervan.

In geval van wanbetaling van het krediet in de zin van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en het Koninklijk Besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, wordt de registratie verlengd. De bewaartermijnen van de gegevens betreffende wanbetalingen zijn:

- twaalf maanden vanaf de datum van de regularisatie van de kredietovereenkomst;

- maximaal tien jaar vanaf de datum van de eerste registratie van een wanbetaling ongeacht of de kredietovereenkomst al dan niet werd geregulariseerd.

17. Het ter beschikking stellen van het geleende bedrag door de kredietgever aan gelijk welke ondertekenaar hieronder vermeld, verbindt definitief alle ondertekenaars.

18. De Belgische wetgeving is van toepassing op deze overeenkomst.

| Printevent ® Web Solutions | © 2010 Alle Rechten Voorbehouden | VZW Bea | Werf 9 | 9300 Aalst

belem pm louis vuitton outlet,
thanks so much for your comments! louis vuitton replica
,
Monogram Tulum pm (I just simply love this purse, it was really "Love at first sight"!!!And of course, so classic, so practical Speedy 30! It is truly a beauty louis vuitton bag
,

oops - nm, ooooooold thread! lv bags

,
I personally prefer the original speedy. I've never liked bags with double handles lv bag
,Very nice! Love the color of you Alma! louis vuitton bags,Ebene all the way! louis vuitton,
I love it!!! louis vuitton
.